Kapcsolat, elérhetőség


Zeneszöveg.hu Kft.

Székhely: 1023. Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Adószám: 22777306-2-41
Képviselő: Csipai Roland  
e-mail: zeneszoveg@zeneszoveg.hu
Telefon: +36204792949
Cégjegyzékszám: 0109943099 

Ha bármilyen kérdésed, ötleted, javaslatod, véleményed van, írd meg nekünk!

 

Általános Szerződési Feltételek 
Jogi információk, adatkezelésA www.zeneszöveg.hu oldal üzemeltetője a Zeneszöveg.hu Kft. Az oldal jogi működésével kapcsolatban a Magyar Tartalomszolgáltatók Szövetsége által elkészített állásfoglalás az irányadó.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokon belül megkülönbözteti a tartalomszolgáltatót és a közvetítő szolgáltatót.

A két típusú szolgáltatás közötti lényeges különbség abban áll, hogy a tartalomszolgáltató maga állít elő, tesz közzé saját tartalmat. Felelőssége kiterjed az általa rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információval okozott jogsérelemért, illetve kárért. (Ektv. 7. § (1) A szolgáltató tehát maga bocsátja a rendelkezésre, teszi hozzáférhetővé a tartalmat.
A közvetítő szolgáltató az, aki a más által közzétett információ elérését biztosítja. A törvény a vonatkozó uniós irányelvnek megfelelően négy típusú közvetítő szolgáltatót különböztet meg: i) az egyszerű adatátvitelt és hozzáférést-, ii) tárhelyszolgáltatást-, iii) gyorsítótárat biztosító- iv) keresőszolgáltatást nyújtó szolgáltatót. A közvetítő szolgáltató szolgáltatásának lényege, hogy ő maga nem avatkozik bele a tartalom előállításába, azon nem változtat, nem módosítja azt. Éppen ezért az Ektv. kimondja, hogy a közvetítő szolgáltató nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért, amennyiben eleget tesz a 8-11. §-okban meghatározott feltételeknek, és úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. (Ektv. 7. § (2).

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének álláspontja szerint a www.zeneszoveg.hu honlap - mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók általában - egyszerre több típusú szolgáltatást végez (tartalomszolgáltatást, tárhelyszolgáltatást, keresőszolgáltatást).

1. A honlap azon tartalma vonatkozásában, amelynek szövegét a szolgáltató maga állítja elő, szerkeszti (hírek, információk, köszöntő rovat) tartalomszolgáltatóként teszi, ezért az itt közzétett tartalmak általa közzétettnek minősülnek. A honlapon a szolgáltató által szerkesztett és közzétett anyagokért, mint tartalomszolgáltató teljes felelősséggel tartozik, ily módon felel az általa rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információval okozott jogsérelemért, illetve kárért.

2. A www.zeneszoveg.hu honlapnak az alaptevékenységeként meghatározott, magyar illetve külföldi nyelvű szövegeket, képeket tartalmazó adatbázisában elérhető tartalmak vonatkozásában közvetítőszolgáltatónak minősül, hiszen ebben az esetben a felhasználók által rendelkezésre bocsátott, a honlap üzemeltetője által csak tárolt tartalmakról beszélhetünk, ezért ebben az esetben közvetítő szolgáltatónak minősül. A közvetítő szolgáltatói minőségén belül tárhelyszolgáltatónak. Mint ilyen nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért, amennyiben eleget tesz az Ektv. 10. §-ban meghatározott felelősségkorlátozó többletkövetelményeknek, és úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Az Ektv. 10. § szerint a tárhelyszolgáltató akkor nem felel az igénybe vevő által biztosított információ tartalmával okozott kárért, ha
a) nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti;
b) amint az a) pontban foglaltakról tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja.

Szerzői jogi jogsértés esetén pedig akkor nem felel, ha eleget tesz az Ektv. 13. §-ában meghatározott értesítési eltávolítási eljárásnak.

3. A www.zeneszoveg.hu emellett a közvetítő szolgáltatáson belül keresőszolgáltatást is végez az általa tárolt tartalmak (zeneszövegek), illetve az általa szerkesztett tartalmak vonatkozásában. A zeneszoveg.hu tehát keresőszolgáltatást nyújtó szolgáltatóként is működik, amely a zeneszoveg.hu honlapon belül az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosítja. Felelősség tekintetében a 2. pontban megfogalmazott elvek az irányadók.

A Zeneszöveg.hu Kft. mint a zeneszöveg.hu fenntartója tiszteletben tartja a személyes adatokat. Néhány szolgáltatásunk igénybevételének feltétele azonban a regisztráció kitöltése. A regisztráció során tudomásunkra hozott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat a 2001. évi CVIII törvényben (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) foglaltak alapján használjuk fel. A látogató a weboldal látogatásával beleegyezik abba, hogy személyes adatnak minősülő adatait (pl. IP címet, cookie-azonosítót) a weboldal kezelje.
A Zeneszöveg.hu Kft. "Felhasználói adatok nyilvántartása" elnevezésű adatkezelése Adatvédelmi Biztos által nyilvántartott azonosítói: NAIH-58618/2012.; NAIH-58619/2012. NAIH-58620/2012. NAIH-58621/2012.  

Az oldal szakmai partnere és támogatója a Magyar Zeneműkiadók Szövetsége. Az oldal működésével kapcsolatos problémák, kérdések, észrevételek esetén kérjük keressen bennünket a fenti elérhetőségeken.

 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról /kivonat/

A szerzői jogi védelem tárgya


1. § (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.
(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen:
a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű,
b) a nyilvánosan tartott beszéd,
c) a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is,
d) a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték,
e) a zenemű, szöveggel vagy anélkül,
f) a rádió- és a televíziójáték,
g) a filmalkotás és más audiovizuális mű (a továbbiakban együtt: filmalkotás),
h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve,
i) a fotóművészeti alkotás,
j) a térképmű és más térképészeti alkotás,
k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve,
l) a műszaki létesítmény terve,
m) az iparművészeti alkotás és annak terve,
n) a jelmez- és díszletterv,
o) az ipari tervezőművészeti alkotás,
p) a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis.

(3) A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől.

(4) Nem tartoznak e törvény védelme alá a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a bírósági vagy hatósági határozatok, a hatósági vagy más hivatalos közlemények és az ügyiratok, valamint a jogszabállyal kötelezővé tett szabványok és más hasonló rendelkezések.

(5)

(6) Valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet nem lehet tárgya a szerzői jogi védelemnek.

(7) A folklór kifejeződései nem részesülnek szerzői jogi védelemben. E rendelkezés nem érinti a népművészeti ihletésű, egyéni, eredeti jellegű mű szerzőjét megillető szerzői jogi védelmet.

(8) Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók, a rádió- és a televízió-szervezetek, a filmelőállítók, valamint az adatbázis-előállítók teljesítményei az e törvényben meghatározott védelemben részesülnek.


A törvény hatálya


2. § Olyan műre, amely először külföldön került nyilvánosságra, az e törvényben meghatározott védelem csak akkor terjed ki, ha a szerző magyar állampolgár, vagy ha a szerzőt nemzetközi egyezmény, illetőleg viszonosság alapján a védelem megilleti.

3. § Azokban a kérdésekben, amelyeket ez a törvény nem szabályoz, a Polgári törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.


A szerzői jog 


4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző).

(2) Szerzői jogi védelem alatt áll - az eredeti mű szerzőjét megillető jogok sérelme nélkül - más szerző művének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van.


Közös művek

5. § (1) Több szerző közös művére, ha annak részei nem használhatók fel önállóan, a szerzői jog együttesen és - kétség esetén - egyenlő arányban illeti meg a szerzőtársakat; a szerzői jog megsértése ellen azonban bármelyik szerzőtárs önállóan is felléphet.

(2) Ha a közös mű részei önállóan is felhasználhatók (összekapcsolt művek), a saját rész tekintetében a szerzői jogok önállóan gyakorolhatók. Az összekapcsolt művekből álló, együtt alkotott közös mű valamely részének más művel való összekapcsolásához az eredeti közös mű valamennyi szerzőjének hozzájárulása szükséges.

6. § (1) Az együttesen létrehozott műre (pl. nemzeti szabványra) a szerzők jogutódjaként azt a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot illeti meg a szerzői jog, amelynek kezdeményezésére és irányításával a művet létrehozták, és amely azt a saját nevében nyilvánosságra hozta.

(2) Együttesen létrehozottnak minősül a mű, ha a megalkotásában együttműködő szerzők hozzájárulásai olyan módon egyesülnek a létrejövő egységes műben, hogy nem lehetséges az egyes szerzők jogait külön-külön meghatározni.

Gyűjteményes mű

7. § (1) Szerzői jogi védelemben részesül a gyűjtemény, ha tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű (gyűjteményes mű). A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben.

(2) A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog a szerkesztőt illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és szomszédos jogi teljesítmények jogosultjainak önálló jogait.

(3) A gyűjteményes mű szerzői jogi védelme nem terjed ki a gyűjteményes mű tartalmi elemeire.


Név nélkül vagy felvett néven nyilvánosságra hozott mű

8. § Ha a művet név nélkül vagy felvett néven hozták nyilvánosságra, a szerzői jogokat a szerző fellépéséig az gyakorolja, aki a művet először hozta nyilvánosságra.

A szerzői jogok keletkezése, a szerzői jogok a vagyoni forgalomban

9. § (1) A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok - összessége.

(2) A szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk.

(3) A vagyoni jogok - a (4)-(6) bekezdésekben foglaltak kivételével - nem ruházhatók át, másként sem szállhatnak át és azokról lemondani sem lehet.

(4) A vagyoni jogok örökölhetők, róluk halál esetére rendelkezni lehet.

(5) A vagyoni jogokat öröklés útján megszerző személyek azokról egymás javára rendelkezhetnek.

(6) A vagyoni jogok a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel átruházhatók, illetve átszállnak. A jogszerző - a jogok átruházására irányuló szerződés eltérő kikötése hiányában - a vagyoni jogokkal a továbbiakban rendelkezhet.

© 2024 - Zeneszöveg.hu Kft. - Minden jog fenntartva.
Kedves Látogatónk!

A Zeneszöveg.hu oldal teljes értékű használatához minimum Internet Explorer 8 vagy Google Chrome v8.0, illetve Mozilla Firefox 4.0 böngésző ajánlott. Az alábbi linkeken elérhetők a legfrissebb változatok.

Amennyiben korlátozott lehetőségekkel folytatni kívánod a böngészést oldalainkon, kattints a TOVÁBB gombra.

Tovább